Terapia pedagogiczna

Terapeuta prowadzi specjalistyczne zajęcia mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniając różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Ukierunkowana jest ona na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowego rozwoju dziecka jako jednej z przyczyn niepowodzeń szkolnych.

Terapię pedagogiczną na terenie naszej poradni prowadzimy w formie indywidualnej lub grupowej. Staramy się stworzyć dzieciom z deficytami rozwojowymi możliwość wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego na miarę ich możliwości. Bawiąc się z dziećmi szczególną uwagę zwracamy na usprawnianie funkcji słuchowych, wzrokowych, ruchowych i ich właściwej koordynacji.

W ramach terapii pedagogicznej prowadzimy terapię:

  • dyslekcja
  • dysgrafia
  • dyskalkulia
  • dysortografia